Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:12EX 38/18
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Brožina Michal
Ulica:Stropkovská 633/3
PSČ + Obec:08901 Svidník

Dátum a čas konania dražby

Dátum:12.10.2020
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Stropkovská 633/3
PSČ + Obec:08901 Svidník

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Humenné
Obec:Lackovce
Katastrálne územie:Lackovce
Číslo listu vlastníctva:LV č. 3861 a LV č. 3354

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1718727orná pôdapodiel 1/3, cena podielu 283,36 €
17731660orná pôdapodiel 1/3, cena podielu 446,52 €
2078855orná pôdapodiel 1/3, cena podielu 333,24 €
16811476orná pôdapodiel 1/1, cena podielu 1327,53 €

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ing. Malackaničová GabrielaLackovce 110, okr. Humenné

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:26.08.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:4781.30
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:2390.65
Výška zábezpeky:1195.33
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4409000000000540159813, GIBASKBX, VS 3818
Najnižšie podanie:2390.65
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4409000000000540159813, GIBASKBX, VS 3818
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
09.10.202013:00Lackovce

Ďalšie informácie