Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:339Ex 0060/18
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Fogta Roman
Ulica:Syslia 29
PSČ + Obec:82105 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:06.10.2020
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Syslia 29
PSČ + Obec:82105 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Pezinok
Obec:Budmerice
Katastrálne územie:Budmerice
Číslo listu vlastníctva:825

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2296/201244trvalý trávny porast

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ivan OchabaFarského 201/9

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:26.08.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:1080.90
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:1080.90
Výška zábezpeky:540.45
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1109000000005038186886
Najnižšie podanie:1080.90
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

po predchádzajúcom dohovore s pracovníkom úradu