Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 2284/2016
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Fogta Roman
Ulica:Syslia 29
PSČ + Obec:82105 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:06.10.2020
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Syslia 29
PSČ + Obec:82105 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Turčianske Teplice
Obec:Bodorová
Katastrálne územie:Bodorová
Číslo listu vlastníctva:183 a 119

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1859970orná pôdaLV č. 183
37/102489orná pôdaLV č. 119

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Jana HolevováCintorínska 1858/11, ŠaľaLV. č. 183 - 1/2 a LV č. 119 - 1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:26.08.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:5045.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:5045.00
Výška zábezpeky:2522.50
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1109000000005038186886
Najnižšie podanie:5045.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1109000000005038186886
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Obhliadka nehnuteľnosti je možná po predchádzajúcom dohovore s pracovníkom exekútorského úradu.