Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:12EX 188/20
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Brožina Michal
Ulica:Stropkovská 633/3
PSČ + Obec:08901 Svidník

Dátum a čas konania dražby

Dátum:12.10.2020
Čas:13:00

Miesto konania dražby

Ulica:Stropkovská 633/3
PSČ + Obec:08901 Svidník

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Humenné
Obec:Lackovce
Katastrálne územie:Lackovce
Číslo listu vlastníctva:LV č. 3354 a LV č. 3721

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
82/1126zastavaná plocha a nádvorie
82/2403orná pôda
83743orná pôda
85/2163orná pôda

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
11082/110Dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Malackanič Peter a Gabriela MalackaničováLackovce č. 1101/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:26.08.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:113000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:113000.00
Výška zábezpeky:56500.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4409000000000540159813, GIBASKBX, VS 1882020
Najnižšie podanie:113000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4409000000000540159813, GIBASKBX, VS 1882020
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
09.10.202014:00Lackovce č. 110

Ďalšie informácie