Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 400/15
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Dáni Michal
Ulica:Cukrová 14
PSČ + Obec:81108 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:15.10.2020
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Cukrová 14
PSČ + Obec:81108 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trenčiansky kraj
Okres:Bánovce nad Bebravou
Obec:Bánovce nad Bebravou
Katastrálne územie:Bánovce nad Bebravou
Číslo listu vlastníctva:3676, 3609

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
355/1261zastavaná plocha a nádvoriepozemok, na ktorom je dvor
355/25zastavaná plocha a nádvoriepozemok, na ktorom je nebytová budova označená súpisným číslom
356/1158zastavaná plocha a nádvoriepozemok, na ktorom je nebytová budova označená súpisným číslom
356/234zastavaná plocha a nádvoriepozemok, na ktorom je dvor

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
534355/2, 356/1Budova ubytovacieho zariadeniapredajňa Ryba

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Patrícia KyselicováNám. Ľ. Štúra 3/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:03.09.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:36000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:36000.00
Výška zábezpeky:18000.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN: SK6809000000005050337050, VS 40015, pozn.: meno dražiteľa
Najnižšie podanie:36000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN: SK6809000000005050337050, VS 40015, pozn. meno vydražiteľa
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Prednostným záložným veriteľom, v prospech ktorého bolo zriadené najstaršie záložné právo, je subjekt, ktorý udelil súhlas s vedením exekúcie na záloh a bude uspokojený v plnom rozsahu v rozvrhovom konaní rovnako ako záložní veritelia so skoršími záložnými právami ako exekučným záložným právom zriadeným pre Ex 400/15. Vzhľadom k tejto skutočnosti vydražiteľ nadobudne dražené nehnuteľnosti bez zaťaženia záložnými právami. Záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti budú pri rozvrhu výťažku uspokojené podľa poradia ich vzniku.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa vydražiteľ po upovedomení exekútora môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stane sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
02.10.202010:00na mieste, kde sa nachádza nehnuteľnosť - Záfortňa 534/3, Bánovce nad Bebravou

Ďalšie informácie

Dražobnú zábezpeku je potrebné zložiť v hotovosti najneskôr v deň konania dražby do 9.45 hodiny a to do rúk súdneho exekútora alebo bezhotovostne na bankový účet súdneho exekútora vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s., IBAN: SK6809000000005050337050, GIBASKBX, VS 40015, poznámka: meno dražiteľa. Zloženie zábezpeky musí záujemca preukázať súdnemu exekútorovi najneskôr 15 minút pred začiatkom dražby, t.j. do 9.45 hod. Najvyššie podanie urobené na dražbe je povinný vydražiteľ uhradiť v lehote 7 dní počítaných odo dňa udelenia príklepu na bankový účet súdneho exekútora vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s., IBAN: SK6809000000005050337050, GIBASKBX, VS 40015, poznámka: meno vydražiteľa alebo v hotovosti do rúk súdneho exekútora. Dňa 02.10.2020 o 10.00 hod na mieste, kde sa nachádza vyššie uvedená nehnuteľnosť, na základe predchádzajúceho telefonického a e-mailového dohovoru, sa pre záujemcov uskutoční obhliadka nehnuteľnosti; kontaktná osoba JUDr. Michal Dáni, tel. 0911 220 009, e-mail: michal.dani@ske.sk. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Po udelení príklepu sa vydražiteľ po upovedomení exekútora môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. Prednostným záložným veriteľom, v prospech ktorého bolo zriadené najstaršie záložné právo, je subjekt, ktorý udelil súhlas s vedením exekúcie na záloh a bude uspokojený v plnom rozsahu v rozvrhovom konaní rovnako ako záložní veritelia so skoršími záložnými právami ako exekučným záložným právom zriadeným pre Ex 400/15. Vzhľadom k tejto skutočnosti vydražiteľ nadobudne dražené nehnuteľnosti bez zaťaženia záložnými právami. Záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti budú pri rozvrhu výťažku uspokojené podľa poradia ich vzniku. Ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stane sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Vyzývam všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby upozorňujem, že inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Vyzývam veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže ich dlh prevziať na zrážku z najvyššieho podania. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 55 ods. 1 Exekučného poriadku, vyzývam, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby a upozorňujem ich, že inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Osoby, ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. Spoluvlastník nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom. Podľa vyjadrenia mesta Bánovce nad Bebravou zápis na liste vlastníctva č. 3609, k.ú. Bánovce nad Bebravou nie je správny. V predmetom liste sa v popise stavby uvádza, že sa jedná o predajňu RYBA a podľa druhu stavby je uvedený kód 13 čo je budova ubytovacieho zariadenia. Ani jeden z týchto údajov nie je správny a je ho potrebné zmeniť na správny účel podľa skutkovej podstaty podľa potvrdenia stavebného úradu, ktorý určí na aký môže byť stavba užívaná. Vyzývam povinného, aby v určenom termíne umožnil záujemcom obhliadku draženej nehnuteľnosti, inak si exekútor alebo jeho zamestnanec v zmysle § 141 ods. 6 Exekučného poriadku na účely obhliadky vymôže na draženú nehnuteľnosť prístup.