Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:560/2016
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Polák Stanislav
Ulica:Moyzesova 5
PSČ + Obec:94901 Nitra

Dátum a čas konania dražby

Dátum:09.11.2020
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Moyzesova 5
PSČ + Obec:94901 Nitra

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Galanta
Obec:Košúty
Katastrálne územie:Košúty
Číslo listu vlastníctva:883

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
539307/122konská maštaľ

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Andrej Strýček, s.r.o.Budovateľská 1213/3, Sládkovičovo, PSČ 9251/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:31.08.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:22500.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:11250.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK32 5600 0000 0027 1762 3001
Najnižšie podanie:22500.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK32 5600 0000 0027 1762 3001
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
14.10.202010:00

Ďalšie informácie

Prehliadka nehnuteľnosti bude dňa 14.10.2020 o 10.00 h., po predchádzajúcej dohode záujemcov o prehliadku nehnuteľnosti, ktorí sa môžu prihlásiť na telefónne číslo 0903 497 533.