Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 173/2018 - 2. kolo
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Deák Jozef
Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:14.10.2020
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Lučenec
Obec:Lučenec
Katastrálne územie:Lučenec
Číslo listu vlastníctva:6498

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
4194994/2Bytový domByt č. 9

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Belá Zoltán a Belá KatarínaRúbanisko II 419/16, Lučenec1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:11.09.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:40875.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:54500.00
Výška zábezpeky:20438.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 17318
Najnižšie podanie:40875.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 17318
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu a po upovedomení súdneho exekútora sa vydražiteľ môže ujať d r ž b y vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
06.10.202009:30Rúbanisko II 419/16, Lučenec

Ďalšie informácie