Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 20/2017
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. PhD. Stodola Peter
Ulica:Kmeťkova 25
PSČ + Obec:94901 Nitra

Dátum a čas konania dražby

Dátum:29.10.2020
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Kmeťkova 25
PSČ + Obec:94901 Nitra

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:Bratislava - MČ Záhorská Bystrica
Katastrálne územie:Záhorská Bystrica
Číslo listu vlastníctva:LV č. 5326

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
893/843Ostatné plochy

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
MONO, s.r.o.Drieňová 3, Bratislava, PSČ 821 01, IČO: 35925515

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:18.09.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:9600.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:4800.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK41 0200 0000 0032 0901 0051, VS 202017
Najnižšie podanie:9600.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK41 0200 0000 0032 0901 0051, VS 202017
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie (§153 ods. 1 Exekučného poriadku): nie sú Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať so započítaním na najvyššie podanie (§153 ods. 2 Exekučného poriadku): nie sú
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Udelenie príklepu je podmienené schválením súdu podľa ust. § 150 a 151 Exekučného poriadku.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
07.10.202010:00Obhliadka draženej nehnuteľnosti sa uskutoční na mieste kde sa nachádza (Záhorská Bystrica) dňa 07.10.2020 od 10:00 do 10:30 hod., po predchádzajúcom ohlásení na tel. č. 037/6514 445.

Ďalšie informácie

Vyzývam: 1.) všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Upozorňujem, že inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov. 2.) veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti. Upozorňujem, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ dlh prevziať. 3.) aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu (§ 55 ods. 1 Exekučného poriadku), sa preukázalo pred začatím dražby. Upozorňujem, že inak by takéto práva nemohli uplatnené na ujmu vydražiteľa, ktorý je dobromyseľný. 4.) povinného, aby v termíne určenom v tejto dražobnej vyhláške umožnil záujemcom obhliadku nehnuteľnosti za prítomnosti exekútora alebo jeho zamestnancov. Upozornenie: 1.) Osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká. 2.) Na účely obhliadky draženej nehnuteľnosti je exekútor alebo jeho zamestnanec oprávnený vymôcť si na draženú nehnuteľnosť prístup. 3.) Ak je vydražiteľom osoba, ktorá je oprávnenou osobou z viaznúcej závady na nehnuteľnosti, neuplatňuje sa zníženie ceny nehnuteľnosti o hodnotu týchto závad. 4.) Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.