Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba hnuteľného majetku
Číslo exekučného konania:EX 2436/2014
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Peltzner Tomáš
Ulica:Jakubovo námestie 15
PSČ + Obec:81109 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:27.10.2020
Čas:13:00

Miesto konania dražby

Ulica:Alžbetínske námestie 1203, 1. posch. č.d. 111
PSČ + Obec:92101 Dunajská Streda

Zoznam dražených hnuteľných vecí

Popis veci: Množstvo: Hodnota/jedn.: Celková hodnota:
mobilná betonáreň Euromix 1001171000.00171000,00
silo na betón biele25467.2510934,50
Eltemix Ostrava12954.502954,50

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
BULIDHOUSE, s.r.o.Hlavná 77, 900 29 Nová Dedinka1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:18.09.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:0.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK05 1100 0000 0026 2175 0946, Tatra banka, a.s.
Najnižšie podanie:184889.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Obhliadka podľa dohody so súdnym exekútorom na tel. č. 0902/403053 Vydražiteľ je povinný ihneď zaplatiť najvyššie podanie.