Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:175/2016
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Šupa Miroslav
Ulica:Kmeťkova 30
PSČ + Obec:94901 Nitra

Dátum a čas konania dražby

Dátum:09.11.2020
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Kmeťkova 30
PSČ + Obec:94901 Nitra

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nitra
Obec:Nitra
Katastrálne územie:Chrenová
Číslo listu vlastníctva:1840

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
969409zastavané plochy a nádvoraobytný dom
969409zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
6579699obytný dom č.o 1

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ing-. Peter HerzlNábrežie mládeže 561/491/4

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:18.09.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:23400.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:23400.00
Výška zábezpeky:11700.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4211110000006826250003
Najnižšie podanie:23400.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4211110000006826250003
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:žiadne
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:po udelení príklepu na najvyššie podanie sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti, ak o tom vydražiteľ upovedomí súdneho exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:žiadne

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
27.10.202014:00miesto nehnuteľnosti

Ďalšie informácie

obytný dom, vchod č.o.1, 11, posch. byt č, 48, podiel na spoločných častiach a spoločných zaiadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 771/35939