Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:360/2017
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Šupa Miroslav
Ulica:Kmeťkova 30
PSČ + Obec:94901 Nitra

Dátum a čas konania dražby

Dátum:09.11.2020
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Kmeťkova 30
PSČ + Obec:94901 Nitra

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nitra
Obec:Nové Sady
Katastrálne územie:Sila
Číslo listu vlastníctva:28

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
388/6550zastavané plochy a nádvoria
388/1822zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
9388/610dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Gudábová VieraSila 9, Nové Sady1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:18.09.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:34200.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:34200.00
Výška zábezpeky:17100.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4211110000006826250003
Najnižšie podanie:34200.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4211110000006826250003
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:žiadne
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:po udelení príklepu na najvyššie podanie sa vydražiteľ môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti, ak o tom upovedomí súdneho exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:žiadne

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
27.10.202010:00v mieste nehnuteľnosti

Ďalšie informácie