Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 19418/2016
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Deák Jozef
Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:27.10.2020
Čas:13:30

Miesto konania dražby

Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Košice
Obec:Košice - Sídlisko Ťahanovce
Katastrálne územie:Nové Ťahanovce
Číslo listu vlastníctva:2136

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
25633744/1Obytný dom Havanská 4, 5, 6Byt č. 18

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Gedra PeterHavanská 4, Košice1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:22.09.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:26650.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:26650.00
Výška zábezpeky:13325.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 1941816
Najnižšie podanie:26650.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 1941816
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu a po upovedomení súdneho exekútora sa vydražiteľ môže ujať d r ž b y vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
22.10.201910:00Havanská 4, Košice

Ďalšie informácie