Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:358Ex 515/2018
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Rácik Juraj
Ulica:Hlavná 11
PSČ + Obec:91701 Trnava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:28.10.2020
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Hlavná 11
PSČ + Obec:91701 Trnava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Galanta
Obec:Dolný Chotár
Katastrálne územie:Dolný Chotár
Číslo listu vlastníctva:22

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
130/1371záhrada
130/3656zastavané plochy a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
86130/3rodinný domrodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Spišiak JánŠoporňa1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:22.09.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:22600.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:5650.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1611000000002927850253
Najnižšie podanie:11300.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1611000000002927850253
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neexistujú žiadne závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa vydražiteľ môže ujať držby nehnuteľnosti, o tom musí upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd schválil udelenie príklepu, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Obhliadka predávanej nehnuteľnosti sa uskutoční podľa dohody, dohodnúť termín je možné na tel. čísle 033/5936215.