Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 69/2016
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Zummerová Marcela
Ulica:ul.kpt.Nálepku 22
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Dátum a čas konania dražby

Dátum:10.11.2020
Čas:13:30

Miesto konania dražby

Ulica:ul.kpt.Nálepku 22
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:BA-m.č. Ružinov
Katastrálne územie:Trnávka
Číslo listu vlastníctva:4229

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
16950/11175zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
1590916950/11garáže

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
AKUOS s.r.o.Šustekova 51, Bratislava1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:24.09.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:84700.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:74012.46
Výška zábezpeky:37006.23
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN SK25 0200 0000 0013 6209 1151, BIC: SUBASKBX , VS 692016
Najnižšie podanie:74012.46
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN SK25 0200 0000 0013 6209 1151, BIC: SUBASKBX , VS 692016
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Vydražiteľ sa môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti po udelení príklepu, o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
27.10.202010:00Galvániho ul.

Ďalšie informácie

Vydražiteľ preberá so započítaním na najvyššie podanie vecné bremeno - právo vstupu na pozemky parc.č. 16950/11 v rozsahu nevyhnutnom na výkon povolenej činnosti, právo výkonu povolenej činnosti na pozemkoch a z dôvodu obmedzenia vlastníckeho práva k pozemkom uložením 110 kV vzdušného vedenia v prospech ZSE Distribúcia a.s. (IČO 36361518), v rozsahu podľa GP č. 77/2009, v súlade s § 10 zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike. Hodnota vecného bremena bola určená znaleckým posudkom na sumu 10 687,54 €