Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 2523/16
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ďurica Jozef
Ulica:Borovianska cesta 2564/17
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Dátum a čas konania dražby

Dátum:04.11.2020
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Borovianska 17
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Zvolen
Obec:Zvolen
Katastrálne územie:Môťová
Číslo listu vlastníctva:2250

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1326214Zasatavné plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
196813269Obytná budova - Ľ. Fullu

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
SEKIER, s.r.o.Nám. SNP 41, Zvolen1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:24.09.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:84500.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:84500.00
Výška zábezpeky:42250.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:4008079348/7500, VS: 252316
Najnižšie podanie:84500.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:4008079348/7500, VS: 252316
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Uvedená nehnuteľnosť je predmetom nájmu a to na základe zmluvy o nájme bytu, uzatvorenej dňa 01.03.2000 na dobu neurčitú.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Nájomné právo prechodom nehnuteľnosti na vydražiteľa nezaniká a vydražiteľ vstupuje do právneho postavenia prenajímateľa

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
02.11.202010:00Ľ. Fullu 1968/15, Zvolen

Ďalšie informácie

Predmetom dražby je trojizbový byt č. 12 na 4. poschodí vchodu č. 15, ako aj podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 7372/132520. Záujem o obhliadku draženej nehnuteľnosti je potrebné nahlásiť aspoň dva pracovné dni vopred na t.č. 045/5325239.