Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:120EX 559/2018
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Pavlík Jaromír
Ulica:Nám. A. Hlinku 54
PSČ + Obec:03401 Ružomberok

Dátum a čas konania dražby

Dátum:03.11.2020
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Nám. A. Hlinku 54
PSČ + Obec:03401 Ružomberok

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Kysucké Nové Mesto
Obec:Rudinka
Katastrálne územie:Rudinka
Číslo listu vlastníctva:1149

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
257/4993záhradaJedná sa o nehnuteľnosť v zastavanom území obce. Pozemok je rovinatý, v pôdoryse tvar štvoruholníka. Nachádza sa v dostupnosti možného pripojenia k elektrickej sieti, verejnému vodovodu a stl. plynovodu, možnosť využitia na stavebné účely.

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Behúň Peter, rod. BehúňRudinka 951/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:26.09.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:44400.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:44400.00
Výška zábezpeky:22200.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK54 5600 0000 0083 4958 5001
Najnižšie podanie:44400.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK54 5600 0000 0083 4958 5001
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Existencia elektrického vedenia cez pozemok a príslušného ochranného pásma(zohľadnené pri výpočte všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:nie sú.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
26.10.202010:00V priestoroch nehnuteľnosti

Ďalšie informácie