Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 144/2013
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Borovská Lenka
Ulica:Kováčska č. 32
PSČ + Obec:04001 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:05.11.2020
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Kováčska 32
PSČ + Obec:04001 Košice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Snina
Obec:Ubľa
Katastrálne územie:Ubľa
Číslo listu vlastníctva:714

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
182461zastavaná plocha a nádvorie
1831211záhrada

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
28518210dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Šimčáková RenátaZupkova 19, Košice1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:28.09.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:7678.05
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:7678.05
Výška zábezpeky:3839.03
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7156000000007004534001
Najnižšie podanie:7678.05
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7156000000007004534001
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie