Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:30EX 329/18
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Dulina Rudolf
Ulica:ul. Ľudovíta Štúra 12
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Dátum a čas konania dražby

Dátum:05.11.2020
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Ľudovíta Štúra 12
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Michalovce
Obec:Michalovce
Katastrálne územie:Michalovce
Číslo listu vlastníctva:5569

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
5394/6127záhrady
5394/9120zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
368509/2rodinný dom
3685394/9rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Bovan JaroslavČsl. armády 368/12, Michalovce1/1
Bovanová IvetaČsl. armády 368/12, Michalovce1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:28.09.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:217000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:162750.00
Výška zábezpeky:81375.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3809000000000481017566
Najnižšie podanie:162750.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3809000000000481017566
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:podľa príslušných ustanovení Exekučného poriadku
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:podľa príslušných ustanovení Exekučného poriadku

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
20.10.202010:00Michalovce, Čsl. armády 368/12- v mieste, kde sa predmetné nehnuteľnosti nachádzajú

Ďalšie informácie