Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:260EX 153/2020
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Prudká Andrea
Ulica:Nám.A.Hlinku 36/9
PSČ + Obec:01701 Považská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:10.11.2020
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Nám. A. Hlinku 36/9
PSČ + Obec:01701 Považská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trenčiansky kraj
Okres:Myjava
Obec:Brestovec
Katastrálne územie:Brestrovec
Číslo listu vlastníctva:2461

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
35138/75068orná pôda
35138/8494zastavaná plocha a nádvorie
35138/9103zastavaná plocha a nádvorie
35138/10126orná pôda
35138/21278ostatná plocha
35138/2239zastavaná plocha a nádvorie
35138/23681ostatná plocha
35138/243593orná pôda

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
8235138/8dom
35138/22budova pre záhradné náradie a posedenie

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ing. Stanislav FilanBrestovec 821/1
Ing. Marta FilanováBrestovec 821/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:02.10.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:567000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:567000.00
Výška zábezpeky:283500.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK76 1100 0029 2183 3524
Najnižšie podanie:567000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK76 1100 0029 2183 3524
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:nie sú známe
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:po udelení príklepu sa vydražiteľ po upovedomení exekútora, môže ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
09.11.202009:00Brestovec 82

Ďalšie informácie

Nakoľko sa nehnuteľnosť nepredala v prvom kole dražby, v zmysle § 145 Exekučného poriadku, najnižšie podanie pri opätovnej dražbe, tvoria 3 štvrtiny ceny určenej znaleckým posudkom, v danom prípade je cena uvedených nehnuteľností znížená na sumu vo výške 567.000,- €