Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 388/2020
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Deák Jozef
Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:12.11.2020
Čas:09:30

Miesto konania dražby

Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Lučenec
Obec:Šurice
Katastrálne územie:Šurice
Číslo listu vlastníctva:172

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
121605Zastavaná plocha a nádvorie
1221247Záhrada
128651Záhrada

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
10512110Rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Urban František a Estera UrbánováŠurice 105, 980 33 Šurice1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:09.10.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:38300.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:38300.00
Výška zábezpeky:19150.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 38820
Najnižšie podanie:38300.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 38820
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu a po upovedomení súdneho exekútora sa vydražiteľ môže ujať d r ž b y vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
04.11.202009:30Šurice 105

Ďalšie informácie

Vecné bremeno práva doživotného užívania zaniklo smrťou osoby oprávnenej z vecného bremena dňa 16.08.2017.