Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:3588/16
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Pekár Ľubomír
Ulica:P.Pázmáňa 49/3
PSČ + Obec:92701 Šaľa

Dátum a čas konania dražby

Dátum:26.11.2020
Čas:12:30

Miesto konania dražby

Ulica:P.Pázmáňa 49/3
PSČ + Obec:92701 Šaľa

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Krupina
Obec:Devičie
Katastrálne územie:Devičie
Číslo listu vlastníctva:711

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
19781689lesný pozemok

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Jurisová Zuzana, r. Ganevová, Mgr., nar. 04.08.1983Nám. slobody 1624/31, Púchov, SR1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:17.09.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:1376.27
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:1376.27
Výška zábezpeky:688.13
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK6611110000006715716034
Najnižšie podanie:1376.27
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK6611110000006715716034
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
10.11.202012:00zraz pred Obecným úradom Devičie, Devičie 161

Ďalšie informácie

Dražobnú zábezpeku uhraďte prevodom peňažných prostriedkov na účet súdneho exekútora vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, pobočka Šaľa, č.ú.: SK6611110000006715716034, variabilný symbol: 358816. Dražobnú zábezpeku ste povinní zložiť tak, aby bola najneskôr dňa 24.11.2020 do 16.00 hod. pripísaná na účet súdneho exekútora v zmysle ust. § 339 ods.2 Obchodného zákonníka, podľa ktorého sa táto povinnosť považuje za splnenú pripísaním na účet súdneho exekútora v jeho banke. Ak chce záujemca pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, musí ho preukázať najneskôr pri zložení zábezpeky. Pred dražbou je potrebné preukázať sa dokladom o zložení dražobnej zábezpeky. Zaplatenie najvyššieho podania : Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie v lehote 30 dní, ktorá sa začína dňom udelenia príklepu na účet súdneho exekútora vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, pobočka Šaľa, č.ú.: SK6611110000006715716034, variabilný symbol: 358816. Na nehnuteľnostiach, ktoré sú predmetom dražby neviaznu žiadne závady ani vecné bremená. Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností, ako i závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Po udelení príklepu sa vydražiteľ po upovedomení exekútora môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. Vklad vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženým nehnuteľnostiam sa vykoná zápisom do katastra nehnuteľností na základe rozhodnutia súdu o schválení príklepu a po zaplatení najvyššieho podania. Vyzývam všetky osoby , ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby upozorňujem, že inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Vyzývam veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok, a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže ich dlh prevziať. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 55 ods.1 Exekučného poriadku vyzývam, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby a upozorňujem ich, že inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu dobromyseľného vydražiteľa. Osoby, ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, ho môžu uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. Čas a miesto obhliadky nehnuteľnosti: 10.11.2020 o 12:00 hod. (zraz pred Obecným úradom Devičie, Devičie 161). Vyzývam povinného, aby v určenom čase a mieste obhliadky umožnil záujemcom obhliadku, a to za prítomnosti exekútora alebo jeho zamestnancov. Na účely obhliadky draženej nehnuteľnosti je exekútor alebo jeho zamestnanec oprávnený vymôcť si na draženú nehnuteľnosť prístup. P o u č e n i e: Proti dražobnej vyhláške nie je prípustný žiaden opravný prostriedok a ani námietky.