Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:322EX 495/19
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Janík Bernard
Ulica:Daniela Dlabača 2/978
PSČ + Obec:01001 Žilina

Dátum a čas konania dražby

Dátum:24.11.2020
Čas:10:30

Miesto konania dražby

Ulica:Daniela Dlabača 2/978
PSČ + Obec:01001 Žilina

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Turčianske Teplice
Obec:Háj
Katastrálne územie:Háj
Číslo listu vlastníctva:547, 546, 957

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
KNE č. 475/21368orná pôdaLV č. 547, v podiele 1/1
KNE č. 475/31369orná pôdaLV č. 547, v podiele 1/1
KNE č. 2167352orná pôdaLV č. 546, v podiele 1/3
KNE č. 3642230orná pôdaLV č. 546, v podiele 1/3
KNE č. 4972442orná pôdaLV č. 546, v podiele 1/3
KNE č. 518/11414orná pôdaLV č. 546, v podiele 1/3
KNE č. 518/23624orná pôdaLV č. 546, v podiele 1/3
KNE č. 518/3350orná pôdaLV č. 546, v podiele 1/3
KNE č. 6773313trvalý trávny porastLV č. 546, v podiele 1/3
KNE č. 711/112260orná pôdaLV č. 546, v podiele 1/3
KNE č. 711/22242orná pôdaLV č. 546, v podiele 1/3
KNE č. 87915796orná pôdaLV č. 546, v podiele 1/3
KNE č. 9374442orná pôdaLV č. 546, v podiele 1/3
KNE č. 9683574trvalý trávny porastLV č. 546, v podiele 1/3
KNE č. 4502086orná pôdaLV č. 957, v podiele 1/3

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ižip MichalRakovce 1378/12, Turčianske TepliceLV 547 - podiel 1/1, LV 546 - podiel 1/3, LV 957 - podiel 1/3

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:12.10.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:29334.29
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:29334.29
Výška zábezpeky:14667.15
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK78 5600 0000 0005 3424 5002, VS: 49519
Najnižšie podanie:29334.29
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK78 5600 0000 0005 3424 5002, VS: 49519
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Obhliadka dražených nehnuteľností sa bude konať na základe vopred dohodnutého termínu v obci priamo na mieste, kde sa nehnuteľnosti nachádzajú. Záujem o obhliadku si možno vopred nahlásiť na tel. č. 041/5092011, 0911/999857 alebo e-mailom: exekutor@exekutorzilina.sk. Keďže sa nehnuteľnosti budú dražiť jednotlivo, dražobná zábezpeka je nasledovná: parc. KNE č. 475/2 – orná pôda o výmere 1368 m2, v podiele 1/1 ................................. 764,85 EUR parc. KNE č. 475/3 – orná pôda o výmere 1369 m2, v podiele 1/1 ................................. 765,41 EUR parc. KNE č. 216 – orná pôda o výmere 7352 m2, v podiele 1/3 ................................ 1 370,17 EUR parc. KNE č. 364 – orná pôda o výmere 2230 m2, v podiele 1/3 ................................... 415,60 EUR parc. KNE č. 497 – orná pôda o výmere 2442 m2, v podiele 1/3 ................................... 455,11 EUR parc. KNE č. 518/1 – orná pôda o výmere 1414 m2, v podiele 1/3 ................................ 263,52 EUR parc. KNE č. 518/2 – orná pôda o výmere 3624 m2, v podiele 1/3 ................................ 675,73 EUR parc. KNE č. 518/3 – orná pôda o výmere 350 m2, v podiele 1/3 .................................... 65,23 EUR parc. KNE č. 677 – trvalý trávny porast o výmere 3313 m2, v podiele 1/3 ................. 2 886,17 EUR parc. KNE č. 711/1 – orná pôda o výmere 12260 m2, v podiele 1/3 ........................... 2 284,85 EUR parc. KNE č. 711/2 – orná pôda o výmere 2242 m2, v podiele 1/3 ................................ 417,83 EUR parc. KNE č. 879 – orná pôda o výmere 15796 m2, v podiele 1/3 .............................. 2 943,84 EUR parc. KNE č. 937 – orná pôda o výmere 4442 m2, v podiele 1/3 ................................... 827,84 EUR parc. KNE č. 968 – trvalý trávny porast o výmere 3574 m2, v podiele 1/3 .................... 142,24 EUR parc. KNE č. 450 – orná pôda o výmere 2086 m2, v podiele 1/3 .................................... 388,76 EUR