Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:391EX 3425/2019 II. časť vyhlášky
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Kováčová Dagmar
Ulica:Záhradnícka 46
PSČ + Obec:82108 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:18.11.2020
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Záhradnícka 46
PSČ + Obec:82108 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Levice
Obec:Zalaba
Katastrálne územie:Zalaba
Číslo listu vlastníctva:157, 159, 241, 278, 305, 338, 400, 401, 403, 405, 406, 407

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
765/12345orná pôdapodiel 1/2
867/14017orná pôdapodiel 1/2
914795orná pôdapodiel 1/2
97461zastavaná plocha a nádvoriepodiel 1/2
12942812orná pôdapodiel 1/2
13302183orná pôdapodiel 1/2
1495598orná pôdapodiel 1/2
1756/2687trvalý trávny porastpodiel 1/2
1757/21730trvalý trávny porastpodiel 1/2
1789/2952orná pôdapodiel 1/2
1823/11646orná pôdapodiel 1/2
1824/3740trvalý trávny porastpodiel 1/2
1845/21094trvalý trávny porastpodiel 1/2
22664záhradapodiel 1/1
240/1442zastavaná plocha a nádvoriepodiel 1/1
240/2244záhradapodiel 1/1
910748vinicapodiel 1/1
1282/614256ostatná plochapodiel 1/1
1282/71928zastavaná plocha a nádvoriepodiel 1/1
18122061trvalý trávny porastpodiel 1/1
19981137trvalý trávny porastpodiel 1/1
3/2706trvalý trávny porastpodiel 1/1
41331orná pôdapodiel 1/1
54937trvalý trávny porastpodiel 1/1
6/1232trvalý trávny porastpodiel 1/1
6/2232trvalý trávny porastpodiel 1/1
7/1615orná pôdapodiel 1/1
7/2615orná pôdapodiel 1/1
9608orná pôdapodiel 1/1
10406orná pôdapodiel 1/1
111421orná pôdapodiel 1/1
20163trvalý trávny porastpodiel 1/1
404/15235orná pôdapodiel 1/1
404/2543orná pôdapodiel 1/1
405/16728orná pôdapodiel 1/1
405/21095orná pôdapodiel 1/1
406/11296orná pôdapodiel 1/1
406/2309orná pôdapodiel 1/1
407/14035orná pôdapodiel 1/1
414/11374orná pôdapodiel 1/1
414/252orná pôdapodiel 1/1
422356orná pôdapodiel 1/1
425683vinicapodiel 1/1
428966orná pôdapodiel 1/1
438/1658vinicapodiel 1/1
451/11530orná pôdapodiel 1/1
4813133orná pôdapodiel 1/1
4855671orná pôdapodiel 1/1
4882385orná pôdapodiel 1/1
490406orná pôdapodiel 1/1

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
AGRISLOV, s.r.o., IČO: 35910925Zámocká 36, Bratislavapodiel 2/4, podiel 1/2, podiel 1/1, podiel 4/16

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:13.10.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:2394366.64
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:2394366.64
Výška zábezpeky:598591.66
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK2911000000002949035110
Najnižšie podanie:1197183.32
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK2911000000002949035110
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:• Vecné bremeno zapísané na LV č. 241 v kat. úz. Zalaba: Z-3496/2015 zo dňa 1.6.2015 - Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. Zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s § 96 ods. 4 zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. IČO 36361518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava podľa geometrického plánu č.129/2015, ZPM č.202 zo dňa 31.3.2015, na pozemok s parcelným číslom: E KN č.765/1, týkajúce sa elektroenergetického zariadenia: 1x22 k V VN linka č.254 na trase Rz Štúrovo - V 388 Pastovce. - vz.40/2015; • Vecné bremeno zapísané na LV č. 159 v kat. úz. Zalaba: Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. Zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s § 96 ods. 4 zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., IČO 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava podľa geometrického plánu č. 156/2019, zpm 217, na pozemku , E KN p.č.1929 týkajúce sa elektroenergetického zariadenia :1x22 kV VN linka č. 388 na trase Rz Želiezovce - Pohronský Ruskov Cukrovar, č.Z-6934/2019 zo dňa 17.12.2019. -vz.6/2020; • Vecné bremená zapísané na LV č. 400 v kat. úz. Zalaba: Z-2612/2015 zo dňa 22.04.2015 - vecné bremeno podľa § 22 a nasl. zák. č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., IČO:36361518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava podľa geometrického plánu č. 130/2015, ZPM 203 na pozemku EKN p.č. 1836/3, 1836/1, 1987/1, 1843/1, 1847/2, 1856/1, 1856/2, 1857/1, 1857/2, 1858/1, 1859/1, 1859/2, 1894/2, 1896, 1900/2, 1919/4, 1919/2, 1918/2, 1696,1695, 1694, 1669/2 týkajúce sa elektroenergetického zariadenia: 1x22 kV VN linka č. 388 na trase Rz Želiezovce - Pohronský Ruskov Cukrovar. - vz.37/2015. Z-3496/2015 zo dňa 1.6.2015 - Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. Zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s § 96 ods. 4 zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. IČO 36361518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava podľa geometrického plánu č.129/2015, ZPM č.202 zo dňa 31.3.2015, na pozemky s parcelným číslom: E KN č. 740, 741, 745, 752, 754, 755, 756, 761, 762, 763, 766/1, 769, 770, 779, 788, 789/1, 797, 798, 799, 901, 825, 822, 818, 1018, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1051, 1052, 1063, 1066, 1067, 1299, 1311, 1312, 1619/1, týkajúce sa elektroenergetického zariadenia: 1x22 k V VN linka č.254 na trase Rz Štúrovo – V 388 Pastovce. - vz.40/2015. Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. Zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s § 96 ods. 4 zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., IČO 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava podľa geometrického plánu č. 156/2019, zpm 217, na pozemku , E KN p.č.1894/2, 1896, 1900/2, 1921/2, 1944, 1954/1, 1956, 1967 týkajúce sa elektroenergetického zariadenia :1x22 kV VN linka č. 388 na trase Rz Želiezovce - Pohronský Ruskov Cukrovar, č.Z-6934/2019 zo dňa 17.12.2019. -vz.6/2020.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti vydražiteľovi sa vykoná po zaplatení najvyššieho podania a po právoplatnom rozhodnutí súdu o schválení príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako i závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
04.11.202011:00na mieste dražených nehnuteľností

Ďalšie informácie

Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Právo dražiť nemajú osoby uvedené v § 144 ods. 3 Exekučného poriadku v platnom znení ( ďalej EP ). Dražiteľ, ktorý zložil zábezpeku najneskôr 15 minút pred dražbou, sa zaregistruje a obdrží dražobné číslo, bez ktorého sa nemôže zúčastniť dražby. Registrácia na dražbu (zápis dražiteľov) sa uskutoční v deň konania dražby od 10:15 do 10:45 hod. Po uzavretí registrácie sa dražby nemôže zúčastniť ten záujemca, ktorý v určenej lehote nezložil zábezpeku, alebo nebol zaregistrovaný. Dražba sa koná dovtedy, kým dražitelia robia podania; dražitelia sú viazaní svojimi podaniami, kým exekútor neudelí príklep. Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie v lehote 10 dní, ktorá sa začína dňom udelenia príklepu na účet súdneho exekútora a to tým istými spôsobmi ako dražobnú zábezpeku. Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ po upovedomení exekútora ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. Ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stane sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschváli, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Vyzývajú sa všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby sa upozorňujú, že inak sa bude na ich nároky prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Veritelia povinného sa vyzývajú, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti s upozornením, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ ich dlh prevziať. Vyzýva sa povinný, aby v čase určenom v tejto vyhláške umožnil prípadným záujemcom obhliadku dražených nehnuteľností. Na účely obhliadky je exekútor alebo jeho zamestnanec oprávnený vymôcť si na draženú nehnuteľnosť prístup. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu sa vyzývajú, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby s upozornením, že inak sa také práva nemôžu uplatniť na ujmu dobromyseľného vydražiteľa. Osoby, ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Predkupné právo udelením príklepu zaniká. Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu a nájomné práva. Ak osobitný zákon neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Inak prevezme vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Spoluvlastník nehnuteľnosti, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží na účet súdneho exekútora, prípadne v hotovosti alebo šekom, sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom ( § 166 EP ). Ak vydražiteľ nezaplatí najvyššie podanie včas, vykoná exekútor opätovne dražbu nehnuteľnosti (§ 143 ods. 1 EP). Opätovná dražba sa však nekoná, ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie pred jej vykonaním. Pre opätovnú dražbu platia ustanovenia o prvej dražbe s tým, že najnižšie podanie sa rovná 75% najnižšieho podania určeného podľa § 142 ods. 2 EP. Vydražiteľ uvedený v § 143 ods. 1 EP je povinný zaplatiť rozdiel na najvyššom podaní, náklady opätovnej dražby a škodu, ktorá vznikla neuhradením najvyššieho podania včas. Táto náhrada pripadne do rozdeľovacej podstaty.