Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba hnuteľného majetku
Číslo exekučného konania:1/16
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Baďura Patricius
Ulica:Štefana Rosívala
PSČ + Obec:84106 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:11.12.2020
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Štefana Rosívala 2
PSČ + Obec:84106 Bratislava

Zoznam dražených hnuteľných vecí

Popis veci: Množstvo: Hodnota/jedn.: Celková hodnota:
Dekoračný predmet, materiál drevo, kruhový tvar, priemer 30 cm vyobrazenie nosorožce1153.33153,33
Dekoračný predmet tvar Afrika, materiál drevo, vyobrazenie slon, nosorožec, lev120.0020,00
Podstavec, materiál drevo, vyobrazení dvaja indiáni120.0020,00
Súsošie troch osôb, materiál drevo120.0020,00
Nosorožec, materiál drevo113.3313,33
Váza, materiál drevo113.3313,33
Závažie 2 x 1,25 kg, 1 x 2,5 kg110.0010,00
Stolík drevený113.3313,33
Koberec13.333,33
Maska na tvár, vyobrazenie drak113.3313,33
Socha indiána, materiál drevo113.3313,33
Popolník, materiál drevo16.676,67
Šikmá lavička na posilňovanie16.676,67
Kovový stojan na činky16.676,67

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Tibor HoffmannPekná cesta 2453/3, 831 07 Bratislava-Rača1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:12.10.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Najnižšie podanie:
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Spôsob zaplatenia najvyššieho podania: Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie bezodkladne po udelení príklepu súdnemu exekútorovi. Vydražením hnuteľnej veci a vydaním zápisnice o udelení príklepu sa stáva vydražiteľ vlastníkom veci. Podmienky dražby: Začiatok prezentácie účastníkov dražby je od 10.00 h do 10.45 hod. na Exekútorskom úrade JUDr.Patriciusa Baďuru, (viď. hore uvedená adresa). Dražby sa môže zúčastniť osoba staršia ako 18 rokov, s platným preukazom totožnosti, v prípade právnických osôb musí ten, kto nie je oprávnený konať v jej mene preukázať sa splnomocnením dražiť v mene tejto právnickej osoby, ďalej musí predložiť originál výpisu z Obchodného registra nie starší ako 7 dní alebo jeho osvedčenú kópiou, ako aj preukázať svoju osobnú totožnosť platným dokladom. Zástupca dražiteľa musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Podľa §125 ods.6 Exekučného poriadku „Exekútor udelí príklep dražiteľovi, ktorý urobí najvyššie podanie, a ak sa neurobilo vyššie prípustné podanie, rozhodne exekútor žrebom, komu má príklep udeliť. Vydražiteľ musí najvyššie podanie ihneď zaplatiť; ak to neurobí, draží sa vec znova, ale bez jeho účasti.