Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 1752/2014
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Deák Jozef
Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:24.11.2020
Čas:13:30

Miesto konania dražby

Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Lučenec
Obec:Lučenec
Katastrálne územie:Opatová
Číslo listu vlastníctva:6146

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
279726/29Byt č. 6
279726/29Byt č. 7

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Illéš IvanDolná Slatinka 279, Lučenec - Opatová1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:16.10.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:16200.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:16200.00
Výška zábezpeky:8100.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 1752/2014
Najnižšie podanie:16200.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 175214
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu a po upovedomení súdneho exekútora sa vydražiteľ môže ujať d r ž b y vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
18.11.202009:30Dolná Slatinka 279, Lučenec - Opatová

Ďalšie informácie

Dražené nehnuteľnosti - Byt č. 6 a č. 7 tvoria jeden funkčný technický celok a dražia sa ako jedna nehnuteľnosť.