Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 198/2020
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Deák Jozef
Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:24.11.2020
Čas:09:45

Miesto konania dražby

Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Detva
Obec:Horný Tisovník
Katastrálne územie:Dolný Tisovník
Číslo listu vlastníctva:147 a 148

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Zdycha PeterŠkolská 28/24, Pliešovce

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:16.10.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:36533.80
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:36533.80
Výška zábezpeky:18267.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 19820
Najnižšie podanie:36533.80
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 19820
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu a po upovedomení súdneho exekútora sa vydražiteľ môže ujať d r ž b y vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
19.11.202009:30Dolný Tisovník

Ďalšie informácie

Predmetom dražby sú lesné pozemky a lesné porasty (lesný majetok) v podielovom spoluvlastníctve povinného (LV č. 147 - podiel povinného 4/144; LV č. 148 - podiel povinného 5/168). Hodnota lesných pozemkov: 7.561,06 EUR Hodnota lesných porastov: 28.972,74 EUR Podiel povinného predstavuje výmeru 68.597,10 m².