Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 33/15
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Kroupa Marcel
Ulica:Gegeľovská 662/2
PSČ + Obec:90701 Myjava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:09.12.2020
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Gegeľovská 662/2
PSČ + Obec:90701 Myjava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trenčiansky kraj
Okres:Myjava
Obec:Košariská
Katastrálne územie:Košariská
Číslo listu vlastníctva:579

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1082/3111zastavané plochy a nádvoriapozemok

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
2801082/3domrodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Jozef Janček906 15 Košariská 2801/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:26.10.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:49300.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:24650.00
Výška zábezpeky:12325.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:č.ú. 0253265592/0900, IBAN: SK7309000000000253265592, VS:3315
Najnižšie podanie:24650.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:č.ú. 0253265592/0900, IBAN: SK7309000000000253265592, VS:3315
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:nie sú žiadne
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci; o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Vklad vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženej nehnuteľnosti sa vykoná zápisom do katastra nehnuteľností na základe právoplatného rozhodnutia súdu o príklepe a po zaplatení najvyššieho podania. Ak súd udelenie príklepu neschváli, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:nie sú žiadne

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
02.12.202015:0090615 Košariská 280

Ďalšie informácie

Okresný súd Nové Mesto nad Váhom uznesením 7Er/67/2015-20 zo dňa 11.3.2020 udelil súhlas, aby v predmetnom exekučnom konaní pri dražbe nehnuteľnosti najnižšie podanie tvorila suma 24.650,00 EUR. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 9.6.2020. Suma 24.650,00 EUR je zároveň najnižším podaním podľa § 145 ods. 1 Exekučného poriadku.