Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:899/2006
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Balaškó Peter
Ulica:Komárňanská 100
PSČ + Obec:94701 Hurbanovo

Dátum a čas konania dražby

Dátum:14.12.2020
Čas:15:00

Miesto konania dražby

Ulica:Komárňanská 100
PSČ + Obec:94701 Hurbanovo

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nové Zámky
Obec:Nové Zámky
Katastrálne územie:Nové Zámky
Číslo listu vlastníctva:7643

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
62656740Garáž

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
KOVÁČ GejzaSenec1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:23.10.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:7100.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:7100.00
Výška zábezpeky:3050.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7802000000003157694251
Najnižšie podanie:7100.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7802000000003157694251
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká. Nehnuteľnosť sa predáva v stave akom stojí a leží. Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie či iné závady neboli súdnym exekútorom alebo znalcom zistené žiadne, ich hodnota je 0,- €. Žiadne konkrétne závady neuviedol vo svojom skoršom uznesení ani exekučný súd.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak sú prítomní na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Okrem toho môže do troch dní odo dňa dražby vzniesť námietky každý, komu v rozpore s ustanovením § 141 ods. 1 Exekučného poriadku nebola doručená dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný. O námietkach rozhoduje súd.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Závady neboli zistené žiadne, ich hodnota je 0,- EURO

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
06.12.202007:45v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza

Ďalšie informácie

Ohliadka nehnuteľnosti sa uskutoční dňa 6.12.2020 o 7.45 hod. v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza /Turecká ulica – radovka garáží/, v prípade vopred oznámeného záujmu o ohliadku oznámeného emailom na euhurbanovo@euhurbanovo.sk 3 pracovné dni pred konaním ohliadky, inak nehnuteľnosti nebudú sprístupnené. Záujemcom je možné zaslať znalecké posudky vo forme PDF na email.