Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:141/16
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Balaškó Peter
Ulica:Komárňanská 100
PSČ + Obec:94701 Hurbanovo

Dátum a čas konania dražby

Dátum:14.12.2020
Čas:15:30

Miesto konania dražby

Ulica:Komárňanská 100
PSČ + Obec:94701 Hurbanovo

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Veľký Krtíš
Obec:Zombor
Katastrálne územie:Zombor
Číslo listu vlastníctva:197

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1162Orná pôda
2311Orná pôda
363/2525Orná pôda
363/11662Orná pôda
363/12396Trvalé trávne porasty
521238Trvalé trávne porasty
7584Orná pôda
772/22Orná pôda
834/4168Orná pôda
868/3428Orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Kollár RadovanHlohovec1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:23.10.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:4750.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:4750.00
Výška zábezpeky:2375.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7802000000003157694251
Najnižšie podanie:4750.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7802000000003157694251
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká. Nehnuteľnosť sa predáva v stave akom stojí a leží.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie