Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:366EX 116/19
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Thomka Martin
Ulica:Pavla Mudroňa 483/28
PSČ + Obec:03601 Martin

Dátum a čas konania dražby

Dátum:16.12.2020
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Pavla Mudroňa 483/28
PSČ + Obec:03601 Martin

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Čadca
Obec:Čadca
Katastrálne územie:Čadca
Číslo listu vlastníctva:13682

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
8830834orná pôda

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
31288830rodinný domrodinný dom nezapísaný na LV

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Zuzana VeselkováPodzávoz 387, Čadca1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:29.10.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:145000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:108750.00
Výška zábezpeky:72500.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK827500 0000 0040 1464 6695, VS: 1162019
Najnižšie podanie:108750.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK827500 0000 0040 1464 6695, VS: 1162019
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
14.12.202010:00Čadca, Podzávoz 3128

Ďalšie informácie

rodinný dom č.s. 3128, postavený na parcele C-KN č. 8830, k.ú.: Čadca postavený na základe stavebného povolenia vydaného stavebným úradom Mesto Čadca v stavebnom povolení VD/3960/2015/Ja zo dňa 3.6.2015. Opis vzhľadu spísanej nehnuteľnosti: Dom je jednopodlažný (bungalov). Pôdorys tvaru štvorca, strecha tvaru ihlana, plastové okná imitácia dreva, farba rodinného domu kapučíno. Kolaudačné rozhodnutie VD/906/2016/Ja vydané stavebným úradom Mesto Čadca.