Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 600/15
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Makita Ján
Ulica:Bosákova 7
PSČ + Obec:85104 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:14.12.2020
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Bosákova 7
PSČ + Obec:85104 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Pezinok
Obec:Modra
Katastrálne územie:Modra
Číslo listu vlastníctva:9077

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
6555/261182Vinice

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Peter SoldánVajanského Nábr. 62/11, 811 02 Bratislava1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:02.11.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:5100.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:2550.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK83 1100 0000 0026 2074 8211
Najnižšie podanie:5100.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK83 1100 0000 0026 2074 8211
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Nie sú žiadne
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu po upovedomení exekútora zo strany vydražiteľa, že sa ujíma držby - sa vydražiteľ môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. Vlastnícke právo vydražiteľa k vydraženej nehnuteľnosti sa vykoná zápisom do katastra nehnuteľností na základe rozhodnutia súdu o príklepe a po zaplatení najvyššieho podania. Ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stane sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Závady, ktoré vydražiteľ preberá so započítaním na najvyššie podanie nie sú žiadne.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
01.12.202014:00na tvári miesta – predmete dražby

Ďalšie informácie

Dražená nehnuteľnosť nie je oplotená, t.j. je voľne prístupná.