Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:2/05
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Stano Peter
Ulica:Michalská 7
PSČ + Obec:91701 Trnava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:16.12.2020
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Michalská 7
PSČ + Obec:91701 Trnava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Martin
Obec:Vrútky
Katastrálne územie:Vrútky
Číslo listu vlastníctva:1993, 4899

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
3285/21287záhrada
3285/496Zastavaná plocha a nádvoria
3285/524Zastavaná plocha a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
53413285/520letný ateliér
3285/421rozostav.stavba

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Popelka Peter, nar. 30.08.1993,Jedľová 5318/13, 038 61 Vrútky1/1, 1/2
Popelka Peter, akad. mal., nar. 29.06.1955Jedľová ulica 5318/13, 038 61 Vrútky1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:03.11.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:107000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:80250.00
Výška zábezpeky:40125.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:č.ú.: SK6531000000004200002009, VS: 205
Najnižšie podanie:80250.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:č.ú.: SK6531000000004200002009, VS: 205
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
10.12.202010:00Vrútky

Ďalšie informácie