Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:647/16
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Stano Peter
Ulica:Michalská 7
PSČ + Obec:91701 Trnava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:17.12.2020
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Michalská 7
PSČ + Obec:91701 Trnava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Trnava
Obec:Trnava
Katastrálne územie:Trnava
Číslo listu vlastníctva:9918

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
4021/951117Orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Šupolová Martina, Bc, nar. 27.11.1989Pod Hájom 1363/156, Dubnica nad Váhom1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:03.11.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:13700.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:8220.00
Výška zábezpeky:4110.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:č.ú.: SK6531000000004200002009, VS: 64716
Najnižšie podanie:8220.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:č.ú.: SK6531000000004200002009, VS: 64716
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
09.12.202010:00Trnava

Ďalšie informácie