Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 178/09
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Vozár Roman
Ulica:Karloveská 6C, P.O.Box 103
PSČ + Obec:84000 Bratislava 4

Dátum a čas konania dražby

Dátum:17.12.2020
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Karloveska 6C
PSČ + Obec:84104 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nitra
Obec:Šurianky
Katastrálne územie:Šurianky
Číslo listu vlastníctva:638

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
190/20650zastavaná plocha a nádvorie
190/28473záhrada

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
191190/20rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Juraj Močko a Viera MočkováBrunovce 61/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:02.11.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:24100.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:12050.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK75 1100 0000 0026 2404 3833, variabilný symbol 17809
Najnižšie podanie:24100.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK75 1100 0000 0026 2404 3833, variabilný symbol 17809
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:nie sú známe
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu má vydražiteľ právo ujať sa držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Vklad vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženej nehnuteľnosti sa vykoná zápisom do katastra nehnuteľností na základe právoplatného rozhodnutia súdu o schválení príklepu a po zaplatení najvyššieho podania.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:exekučné záložné právo zriadené v prospech oprávneného zaniká prechodom draženej nehnuteľnosti na vydražiteľa, ostatné záložné práva, ktoré sú v neskoršom poradí v zmysle § 151 ma ods. 3) Občianskeho zákonníka zanikajú a záloh sa prevádza resp. prechádza nezaťažený záložnými právami ostatných veriteľov.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
10.12.202010:00na draženej nehnuteľnosti po predchádzajúcom oznámení o záujme na účasti obhliadky, minimálne deň pred konaním obhliadky na t.č. 02/ 49266314, 0948 512150 alebo mailom na :roman.vozar@ske.sk

Ďalšie informácie

Vlastník upresnenie : Vlastníkmi sú Močko Juraj rod. Močko, Brunovce 6, 91625 Brunovce, a Viera rod. Pavčírová ,ale nehnuteľnosti sú momentálne zapísané v katastri nehnuteľností pod vlastníkom Viliam Pavčír, rod Pavčír, spoluvlastnícky podiel ½ a Pavčírová Marta, rod. Grácová spoluvlastnícky podiel ½ . Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu k predmetnej nehnuteľnosti z povinného Juraj Močko a Viera Močková na Viliama Pavčíra a Martu Pavčírovú bola Rozsudkom Okresného súdu Nitra, č.k. 12C/55/2011-224 zo dňa 4 12.2013 v spojení s Rozsudkom Krajského súdu v Nitre č.k. 8Co/142/2014-251 zo dňa 29.1.2015 právoplatným dňa 24.3.2015 vyhlásená voči oprávnenému za právne neúčinnú. Podmienky účasti na dražbe : Právo dražiť majú osoby okrem osôb uvedených v § 144 ods.3 Exekučného poriadku. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Dražiteľ je povinný preukázať sa : - platným dokladom totožnosti - verejnou alebo úradne overenou listinou preukazujúcou právo zastupovať záujemcu - uhradenie dražobnej zábezpeky do stanoveného termínu Povinný sa vyzýva, aby vo vyššie určenom čase umožnil záujemcom obhliadku draženej nehnuteľnosti. Zaplatenie najvyššieho podania : Exekútor udelí príklep dražiteľovi, ktorý urobí najvyššie podanie a ak sa neurobilo vyššie prípustné podanie, rozhodne exekútor žrebom, komu má príklep udeliť. Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú v dražbe zníženú o dražobnú zábezpeku do piatich dní po konaní dražby, na účet súdneho exekútora č.2624043833/1100 ( IBAN : SK7511000000002624043833 BIC: TATRSKBX) vedený v Tatra banke, a.s. , v.s. 17809 . Vyzývajú sa všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu konania dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby sa upozorňujú, že inak sa bude na ich nároky prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Veritelia povinného sa vyzývajú, aby vyhlásili či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti a upozorňujú sa, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ dlh prevziať. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 55 ods.1 Exekučného poriadku sa vyzývajú, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby a upozorňujú sa , že inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu dobromyseľného vydražiteľa. Osoby, ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. Informácie : Bližšie informácie na tel.č.: 02/ 49266314, 0948 512150.