Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX729/10
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Krutý Rudolf PhD.
Ulica:Záhradnícka 60
PSČ + Obec:82108 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:15.12.2020
Čas:09:30

Miesto konania dražby

Ulica:Záhradnícka 60
PSČ + Obec:82108 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Komárno
Obec:Komárno
Katastrálne územie:Komárno
Číslo listu vlastníctva:5230

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
5066/1148zastavaná plocha a nádvorie
5066/297zastavaná plocha a nádvorie
5067363záhrada

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
15535066/210Rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Baráth ŠtefanKomárno, PSČ 945 011/8

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:09.11.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:5600.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:2800.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4165000000000020296187
Najnižšie podanie:5600.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4165000000000020296187
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká. Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať tieto závady: žiadne Prednostným záložným veriteľom, v prospech ktorého bolo zriadené najstaršie záložné právo udelil súhlas s predajom spoluvlastníckeho podielu a bude uspokojený v plnom rozsahu v rozvrhovom konaní. Vzhľadom k tejto skutočnosti vydražiteľ nadobudne draženú nehnuteľnosť bez zaťaženia záložnými právami. Záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti budú pri rozvrhu výťažku uspokojené podľa poradia ich vzniku.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Zápis vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženej nehnuteľnosti sa vykoná v katastri nehnuteľností na základe právoplatného rozhodnutia súdu o schválení príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Úžitky (práva zodpovedajúce vecnému bremenu) a vecné bremená (závady) prechodom nehnuteľnosti na vydražiteľa nezanikajú. Nájomné práva prechodom nehnuteľnosti na vydražiteľa nezanikajú. Vydražiteľ vstupuje do právneho postavenia prenajímateľa. Predkupné práva k nehnuteľnosti zanikajú udelením príklepu.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
09.12.202009:00miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza

Ďalšie informácie

Upozorňujem, že osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká. Podľa ustanovenia § 166 ods 2 Exekučného poriadku: „Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe.“ Čas a miesto obhliadky nehnuteľnosti: 09.12.2020 o 09.00 hod. na mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Záujem o obhliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na emailovej adrese: rudolf.kruty@ske.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle +421 911 475 631. Vyzývam povinného, aby v určenom čase umožnil záujemcom obhliadku nehnuteľnosti. V súlade s ust. § 141 ods. 6 Exekučného poriadku na účely obhliadky draženej nehnuteľnosti je exekútor alebo ním poverený zamestnanec oprávnený vymôcť si na draženú nehnuteľnosť prístup.