Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:345EX 69/20
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Závodský Martin
Ulica:Záhradnícka 39
PSČ + Obec:82108 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:15.12.2020
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Záhradnícka 39
PSČ + Obec:82108 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:BA-m.č. Záhorská Bystrica
Katastrálne územie:Záhorská Bystrica
Číslo listu vlastníctva:1044

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2473197vinica
2474/1274vinica

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Alena Kovačovská, nar.: 01.04.1955Baltská 5170/1, 821 07 Bratislava1/12

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:05.11.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:3950.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:3950.00
Výška zábezpeky:1975.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK45 1100 0000 0026 2725 2163
Najnižšie podanie:3950.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK45 1100 0000 0026 2725 2163
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva – žiadne takéto závady nie sú známe.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej veci; o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak súd udelenie príklepu schváli a ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie – žiadne takéto závady nie sú známe. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká. Na záložné práva k vydraženej nehnuteľnosti sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
08.12.202010:00miesto kde sa nehnuteľnosť nachádza

Ďalšie informácie

Dražený podiel reálne predstavuje výmeru 39,25 m2.