Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:415EX 721/19
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:doc. JUDr. Podhorec Ivan PhD.
Ulica:Damborského 9
PSČ + Obec:94901 Nitra

Dátum a čas konania dražby

Dátum:21.12.2020
Čas:08:00

Miesto konania dražby

Ulica:Damborského 9
PSČ + Obec:94901 Nitra

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Zlaté Moravce
Obec:Tesárske Mlyňany
Katastrálne územie:Tesárske Mlyňany
Číslo listu vlastníctva:572

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
920/29815ostatná plochaostatná plocha

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Havran PeterSvätoplukova 2056/1B, 953 01 Zlaté Moravce1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:09.11.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:63200.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:63200.00
Výška zábezpeky:31600.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN: SK57 1100 0000 0029 2490 4789
Najnižšie podanie:63200.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN: SK57 1100 0000 0029 2490 4789
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Žiadne
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti vydražiteľovi sa riadi ustanoveniami § 150 Exekučného poriadku. Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Žiadne

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
07.12.202014:00Tesárske Mlyňany

Ďalšie informácie