Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 231/1999
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Deák Jozef
Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:15.12.2020
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Zvolen
Obec:Pliešovce
Katastrálne územie:Pliešovce
Číslo listu vlastníctva:1269

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2487187Ostatná plocha
2495/269Zastavaná plocha a nádvorie
2495/4294Zastavaná plocha a nádvorie
2496/375Zastavaná plocha a nádvorie
2496/6380Ostatná plocha

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
5602496/310Dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Frčková JanaDonovaly 1981/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:10.11.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:3090.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:3090.00
Výška zábezpeky:1550.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 23199
Najnižšie podanie:3090.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 23199
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu a po upovedomení súdneho exekútora sa vydražiteľ môže ujať d r ž b y vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
03.12.202009:30Obecný úrad Pliešovce

Ďalšie informácie