Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:322EX 330/2020
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Janík Bernard
Ulica:Daniela Dlabača 2/978
PSČ + Obec:01001 Žilina

Dátum a čas konania dražby

Dátum:13.01.2021
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:D. Dlabača 2/978
PSČ + Obec:01001 Žilina

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Tvrdošín
Obec:Tvrdošín
Katastrálne územie:Krásna Hôrka
Číslo listu vlastníctva:3380, 3599, 3698, 3949, 3513

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
14722113orná pôdav podiele 1/2, LV 3380
27042023trvalý trávny porastv podiele 1/8, LV 3599
39233132orná pôdav podiele 1/2, LV 3698
74131472trvalý trávny porastv podiele 2/3, LV 3949
2113479orná pôdav podiele 1/1, LV 3513

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Mária JarošováSídlisko 163/45, Tvrdošín

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:10.11.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:2870.27
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:2870.27
Výška zábezpeky:1435.15
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK78 5600 0000 0005 3424 5002, VS: 49519
Najnižšie podanie:2870.27
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK78 5600 0000 0005 3424 5002, VS: 49519
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Obhliadka dražených nehnuteľnosti sa bude konať na základe vopred dohodnutého termínu v obci priamo na mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Záujem o obhliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na adresu exekútorského úradu Daniela Dlabača 2/978, 010 01 Žilina, telefonicky na t.č. 041/5092011 alebo elektronicky na e-mailovú adresu exekutor@exekutorzilina.sk. NEHNUTEĽNOSTI SA DRAŽIA JEDNOTLIVO výška zábezpeky na jednotlivé nehnuteľnosti je nasledovná: VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 3380 v podiele 1/2 Obec: Tvrdošín Katastrálne územie: Krásna Hôrka Okres: Tvrdošín parc. KNE č. 1475 – orná pôda o výmere 2113 m2, v podiele 1/2 471,89 EUR VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 3599 v podiele 1/8 Obec: Tvrdošín Katastrálne územie: Krásna Hôrka Okres: Tvrdošín parc. KNE č. 2704 – trvalý trávny porast o výmere 2023 m2, v podiele 1/8 10,22 EUR VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 3698 v podiele 1/2 Obec: Tvrdošín Katastrálne územie: Krásna Hôrka Okres: Tvrdošín parc. KNE č. 3923 – orná pôda o výmere 3132 m2, v podiele 1/2 699,45 EUR VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 3949 v podiele 2/3 Obec: Tvrdošín Katastrálne územie: Krásna Hôrka Okres: Tvrdošín parc. KNE č. 7413 – trvalý trávny porast o výmere 1472 m2, v podiele 2/3 39,64 EUR VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 3513 v podiele 1/1 Obec: Tvrdošín Katastrálne územie: Krásna Hôrka Okres: Tvrdošín parc. KNE č. 2113 – orná pôda o výmere 479 m2, v podiele 1/1 213,95 EUR