Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:386EX585/2019
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Šajánková Eva
Ulica:Ružová 63/5
PSČ + Obec:90901 Skalica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:17.12.2020
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Ružová 63/5
PSČ + Obec:90901 Skalica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Skalica
Obec:Skalica
Katastrálne územie:Skalica
Číslo listu vlastníctva:11716

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
95/15577zastavaná plocha a nádvoriepozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom
95/1624zastavaná plocha a nádvoriepozemok, na ktorom je dvor
95/179zastavaná plocha a nádvoriepozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
264795/15iná budovapolyfunkčný dom
264795/17iná budovapolyfunkčný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Kapitán Peter, rod. KapitánPotočná 108, Skalica1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:23.10.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:125000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:62500.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7456000000009251453005
Najnižšie podanie:125000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7456000000009251453005
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:znalec nezistil
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Podľa §150 EP po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej veci o čom je povinný vydražiteľ upovedomiť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:prechádzajú na vydražiteľa ku dňu kedy súd schválil udelenie príklepu

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
04.12.202010:00Potočná vchod 108, 3. poschodie, byt č. 12, Skalica

Ďalšie informácie