Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:316EX 337/18
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Kroupa Marcel
Ulica:Gegeľovská 662/2
PSČ + Obec:90701 Myjava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:22.12.2020
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Gegeľovská 662/2
PSČ + Obec:90701 Myjava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trenčiansky kraj
Okres:Nové Mesto nad Váhom
Obec:Kálnica
Katastrálne územie:Kalnica
Číslo listu vlastníctva:1899

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
17292456záhradapozemok KNE

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
In. Marek DlhopolecĽ. POodjavorinskej 1619/7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:10.11.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:2500.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:2500.00
Výška zábezpeky:1250.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN: SK2409000000005128250861, BIC: GIBASKBX), VS: 3372018
Najnižšie podanie:2500.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN: SK2409000000005128250861, BIC: GIBASKBX), VS: 3372018
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:nie sú žiadne
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci; o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Vklad vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženej nehnuteľnosti sa vykoná zápisom do katastra nehnuteľností na základe právoplatného rozhodnutia súdu o príklepe a po zaplatení najvyššieho podania. Ak súd udelenie príklepu neschváli, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:nie sú žiadne

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
17.12.202014:00Parcela „E“ p.č. 1729, Obec Kálnica a k.ú. Kalnica

Ďalšie informácie

Spôsob zaplatenia najvyššieho podania - do 15 dní odo dňa udelenia príklepu súdnym exekútorom bezhotovostne, alebo hotovostným vkladom na depozitný účet súdneho exekútora, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., č.ú. 5128250861/0900, (IBAN: SK2409000000005128250861, BIC: GIBASKBX), VS: 3372018. Podmienky dražby: Verejnej dražby sa môže zúčastniť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá sa na dražbe preukáže preukazom totožnosti. Osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby sa na dražbe preukáže úradne overeným splnomocnením zúčastniť sa dražby v jej mene a preukazom totožnosti. Osoba, ktorá sa zúčastňuje na dražbe je povinná preukázať, že zložila dražobnú zábezpeku. Výška najmenšieho rozdielu medzi dvoma nasledujúcimi podaniami je 50,- EUR.