Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:30EX 129/19
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Dulina Rudolf
Ulica:ul. Ľudovíta Štúra 12
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Dátum a čas konania dražby

Dátum:12.01.2021
Čas:13:00

Miesto konania dražby

Ulica:Ľudovíta Štúra 12
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Košice
Obec:Košice- Juh
Katastrálne územie:Skladná
Číslo listu vlastníctva:11324

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
36012643/41radová garáž

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
sudop TRADE spol. s.r.o.Krivá 995/21, Košice1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:10.11.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:15312.99
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:15312.99
Výška zábezpeky:7656.50
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3809000000000481017566
Najnižšie podanie:15312.99
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3809000000000481017566
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:podľa príslušných ustanovení Exekučného poriadku
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:podľa príslušných ustanovení Exekučného poriadku

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
08.01.202111:00Košice- Juh- v mieste, kde sa predmetné nehnuteľnosti nachádzajú

Ďalšie informácie