Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 4086/2014 - II
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Deák Jozef
Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:15.12.2020
Čas:12:00

Miesto konania dražby

Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Revúca
Obec:Gemerská Ves
Katastrálne územie:Gemerská Ves
Číslo listu vlastníctva:41

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
363983Záhrada
3641088Záhrada

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Boršodiová AlicaVišňové 141/4

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:10.11.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:1568.78
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:1568.78
Výška zábezpeky:785.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 408614, ŠS - číslo parcely
Najnižšie podanie:1568.78
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 408614, ŠS - číslo parcely
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
02.12.202009:30Obecný úrad Gemerská Ves

Ďalšie informácie

Každá z dražených nehnuteľností - parciel sa draží samostatne a to nasledovným spôsobom: Parcela č. KN-C 363: všeobecná hodnota nehnuteľnosti: 744,62 EUR Výška zábezpeky zaokrúhlene stanovená na sumu:: 373,00 EUR Parcela č. KN-C 364: všeobecná hodnota nehnuteľnosti: 824,16EUR Výška zábezpeky zaokrúhlene stanovená na sumu: 413,00 EUR