Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 1617/13
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Janík Bernard
Ulica:Daniela Dlabača 2/978
PSČ + Obec:01001 Žilina

Dátum a čas konania dražby

Dátum:13.01.2021
Čas:11:30

Miesto konania dražby

Ulica:Daniela Dlabača 2/978
PSČ + Obec:01001 Žilina

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Žilina
Obec:Žilina
Katastrálne územie:Budatín
Číslo listu vlastníctva:302

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
KNC č. 388250zastavaná plocha a nádvorie
KNC č. 389155záhrady

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
300KNC č. 388rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Drlička Jozef, Drličková MichaelaHore Vŕškom 300/11, 010 03 Žilina1/1 (BSM)

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:10.11.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:85651.99
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:85651.99
Výška zábezpeky:42826.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK78 5600 0000 0005 3424 5002, VS: 160713
Najnižšie podanie:85651.99
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK78 5600 0000 0005 3424 5002, VS: 160713
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Obhliadku dražených nehnuteľností je potrebné vopred si dohodnúť u súdneho exekútora písomne na adrese Exekútorského úradu, Daniela Dlabača 2/978, 010 01 Žilina, elektronicky na e-mailovej adrese: exekutor@exekutorzilina.sk alebo telefonicky na tel. č.: 0911 999 857, 041 5090211.