Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 388/2020 - 2. kolo
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Deák Jozef
Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:15.12.2020
Čas:14:00

Miesto konania dražby

Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Lučenec
Obec:Šurice
Katastrálne územie:Šurice
Číslo listu vlastníctva:172

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
121605Zastavaná plocha a nádvorie
1221247Záhrada
128651Záhrada

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
10512110Rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Urban František a Urbánová EsteraŠurice 105, 980 33 Šurice1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:12.11.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:38300.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:28725.00
Výška zábezpeky:14365.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 3882020
Najnižšie podanie:28725.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 28725
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu a po upovedomení súdneho exekútora sa vydražiteľ môže ujať d r ž b y vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
11.12.202009:30Šurice 105

Ďalšie informácie

Vecné bremeno práva doživotného užívania zaniklo smrťou osoby oprávnenej z vecného bremena dňa 16.08.2017.