Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Oprava dražby
Číslo exekučného konania:415EX 721/19
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:doc. JUDr. Podhorec Ivan PhD.
Ulica:Damborského 9
PSČ + Obec:94901 Nitra

Dátum a čas konania dražby

Dátum:21.12.2020
Čas:08:00

Miesto konania dražby

Ulica:Damborského 9
PSČ + Obec:94901 Nitra

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:09.11.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Najnižšie podanie:
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Všeobecná hodnota draženej nehnuteľnosti bola určená znaleckým posudkom znalca Ing. Ľubomír Drgo, Vašinova 42 B, 949 01 Nitra, z odboru Stavebníctvo, Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností, znalecký posudok bol vypracovaný podľa Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov a je určená vo výške 63.200,- € (slovom šesťdesiattritisícdvesto eur), ktorá je zároveň najnižším podaním podľa ust. § 142 ods. 2 Exekučného poriadku. Záujemca o kúpu draženej nehnuteľnosti je povinný ako zábezpeku zložiť polovicu najnižšieho podania, t.j. sumu vo výške 31.600,- € (slovom tridsaťjedentisícšesťsto eur), na účet súdneho exekútora číslo IBAN: SK57 1100 0000 0029 2490 4789, ktorý je vedený v banke Tatra banka, a.s., variabilný symbol: 72119. Žiadam prípadných účastníkov dražby, aby svoje dražobné zábezpeky nenosili na dražbu v hotovosti, ale aby ich vkladali resp. prevádzali na účet súdneho exekútora uvedeného v dražobnej vyhláške. Uvedené je nevyhnutné z hľadiska zabezpečenia konania dražby riadne a včas. Dôrazne žiadam, aby každý zložiteľ zábezpeky, ktorý ju vkladá alebo prevádza na účet súdneho exekútora dodržal vyššie uvedený variabilný symbol, a uviedol do poznámky pri vklade alebo prevode svoje identifikačné údaje, ktoré jeho vklad alebo prevod odlíšia od vkladov alebo prevodov iných účastníkov dražby. Zároveň je potrebné, aby každý zložiteľ zábezpeky, doniesol doklad o úhrade zábezpeky so sebou na dražbu. Ak chce záujemca pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, musí ho preukázať najneskôr pri zložení zábezpeky. Záujemca musí zloženie zábezpeky súdnemu exekútorovi preukázať najneskôr do začiatku dražby. Po skončení dražby súdny exekútor ihneď vráti, t.j. prevedie zloženú zábezpeku neúspešnému dražiteľovi. Dražiť môže každá právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, pokiaľ sa na dražbu prihlási do termínu dražby a zloží dražobnú zábezpeku. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Ak je dražiteľom fyzická osoba a vydražená nehnuteľnosť bude súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), je takýto dražiteľ povinný predložiť súdnemu exekútorovi súhlas manžela v súlade s ust. § 145 ods. 1 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak takýto súhlas nepredloží, takýto dražiteľ nemôže dražiť. Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie v lehote 7 dní, ktorá začína plynúť dňom udelenia príklepu súdnym exekútorom, na účet súdneho exekútora číslo IBAN: SK57 1100 0000 0029 2490 4789, ktorý je vedený v banke Tatra banka, a.s., variabilný symbol: 72119, popis: doplatok najvyššieho podania 72119. Na najvyššie podanie sa započíta zložená dražobná zábezpeka. Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu. Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká. Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať tieto závady: žiadne. Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: žiadne. Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak sú prítomní na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Okrem toho môže do troch dní odo dňa dražby vzniesť námietky každý, komu v rozpore s ustanovením § 141 ods. 1 Exekučného poriadku nebola doručená dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný. Námietky sa spíšu do zápisnice. O námietkach rozhoduje súd spolu s rozhodnutím o príklepe. Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Vyzývam všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami; inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov. Vyzývam veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti; ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže dlh prevziať. Vyzývam oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu, preukázali pred začatím dražby, inak takéto práva nebudú uplatnené na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká. Obhliadka predávanej nehnuteľnosti sa uskutoční dňa 07.12.2020 v čase od 14:00 hod. do 14:30 hod. v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Záujem o ohliadku nehnuteľnosti je potrebné minimálne 5 dní vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to telefonicky na telefónnom čísle 0911/828 885, elektronicky na e-mailovej adrese ivan.podhorec@ske.sk alebo do elektronickej schránky číslo E0006581143. Vyzývam povinného, aby v určenom čase umožnil záujemcom ohliadku draženej nehnuteľnosti.