Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:12EX 182/20
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Brožina Michal
Ulica:Stropkovská 633/3
PSČ + Obec:08901 Svidník

Dátum a čas konania dražby

Dátum:22.12.2020
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Stropkovská 633/3
PSČ + Obec:08901 Svidník

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Košice okolie
Obec:Bunetice
Katastrálne územie:Bunetice
Číslo listu vlastníctva:LV č. 171 a LV č. 246

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
605885orná pôdapodiel povinnej vo výške 1/2
835870orná pôdapodiel povinnej vo výške 1/2
964779orná pôdapodiel povinnej vo výške 1/2
134/210517orná pôdapodiel povinnej vo výške 1/2
1553477trvalé trávne porastypodiel povinnej vo výške 1/2
1827086orná pôdapodiel povinnej vo výške 1/2
2054357orná pôdapodiel povinnej vo výške 1/2
2274807orná pôdapodiel povinnej vo výške 1/2
2282406trvalé trávne porastypodiel povinnej vo výške 1/2
2293343orná pôdapodiel povinnej vo výške 1/2
277/89170orná pôdapodiel povinnej vo výške 1/1
277/109173orná pôdapodiel povinnej vo výške 1/1
277/139171orná pôdapodiel povinnej vo výške 1/1
277/178783orná pôdapodiel povinnej vo výške 1/1
277/187213orná pôdapodiel povinnej vo výške 1/1
277/237558orná pôdapodiel povinnej vo výške 1/1
283/724orná pôdapodiel povinnej vo výške 1/1
283/81594orná pôdapodiel povinnej vo výške 1/1
283/11539orná pôdapodiel povinnej vo výške 1/1

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Mgr. Vojtková Iveta Wendy AlžbetaMesto Prešov, Hlavná 73, 081 01 Prešov

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:13.11.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:36678.36
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:36678.36
Výška zábezpeky:18339.18
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4409000000000540159813, GIBASKBX, VS 1822018
Najnižšie podanie:36678.36
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4409000000000540159813, GIBASKBX, VS 1822018
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
21.12.202014:00Bunetice

Ďalšie informácie