Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 853/16
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Dulina Rudolf
Ulica:ul. Ľudovíta Štúra 12
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Dátum a čas konania dražby

Dátum:12.01.2021
Čas:15:00

Miesto konania dražby

Ulica:Ľudovíta Štúra 12
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Banská Bystrica
Obec:Riečka
Katastrálne územie:Riečka
Číslo listu vlastníctva:367

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
50347zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
175503dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Pecherová JúliaHaniska č. 69, 044 571/4

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:16.11.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:2300.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:2300.00
Výška zábezpeky:1150.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3809000000000481017566
Najnižšie podanie:2300.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3809000000000481017566
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:podľa príslušných ustanovení Exekučného poriadku
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:podľa príslušných ustanovení Exekučného poriadku

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
07.01.202112:00Riečka- miesto, kde sa predmetné nehnuteľnosti nachádzajú

Ďalšie informácie