Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:138Ex 332/20
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor: Radzo František
Ulica:Radlinského 1728/47
PSČ + Obec:02601 Dolný Kubín

Dátum a čas konania dražby

Dátum:28.12.2020
Čas:10:30

Miesto konania dražby

Ulica:Radlinského 1728/47
PSČ + Obec:02601 Dolný Kubín

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Čadca
Obec:Turzovka
Katastrálne územie:Turzovka
Číslo listu vlastníctva:3493

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
3154359Bytový dom č.s. 315

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Skybík ŠtefanVysoká nad Kysucou 11/12

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:19.11.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:2500.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:2500.00
Výška zábezpeky:1250.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK37 0900 0000 0003 2009 9046
Najnižšie podanie:2500.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK37 0900 0000 0003 2009 9046
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
14.12.202010:00Turzovka

Ďalšie informácie

V prípade záujmu o obhliadku je nutné kontaktovať minimálne 3 dni vopred exekútorský úrad na t.č. 043/ 586 4744.