Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:306 EX 185/2019
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ing. LLM MBA Buri Jozef
Ulica:Ku Bratke 3
PSČ + Obec:93405 Levice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:30.12.2020
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Ku Bratke 3
PSČ + Obec:93405 Levice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Komárno
Obec:Virt; Radvaň nad Dunajom
Katastrálne územie:Virt; Radvaň nad Dunajom
Číslo listu vlastníctva:LV č. 82, k.ú. Virt; LV č. 207, k.ú. Virt; LV č. 484, k.ú. Radvaň nad Dunajom; LV č. 2492, k.ú. Radvaň nad Dunajom

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2327/19504ostatná plochapar. r. C, LV č. 82, k.ú. Virt
2327/20471ostatná plochapar. r. C, LV č. 82, k.ú. Virt
2334/321396orná pôdapar. r. C, LV č. 82, k.ú. Virt
2334/60657vinicapar. r. C, LV č. 82, k.ú. Virt
2334/621231vinicapar. r. C, LV č. 82, k.ú. Virt
2334/76560orná pôdapar. r. C, LV č. 82, k.ú. Virt
2770/2351ostatná plochapar. r. C, LV č. 82, k.ú. Virt
2773514záhradapar. r. C, LV č. 82, k.ú. Virt
2774273záhradapar. r. C, LV č. 82, k.ú. Virt
2775/1105zastavaná plocha a nádvoriepar. r. C, LV č. 82, k.ú. Virt
2775/2234zastavaná plocha a nádvoriepar. r. C, LV č. 82, k.ú. Virt
2776/1115zastavaná plocha a nádvoriepar. r. C, LV č. 82, k.ú. Virt
2776/221zastavaná plocha a nádvoriepar. r. C, LV č. 82, k.ú. Virt
2777116zastavaná plocha a nádvoriepar. r. C, LV č. 82, k.ú. Virt
2778299zastavaná plocha a nádvoriepar. r. C, LV č. 82, k.ú. Virt
277954zastavaná plocha a nádvoriepar. r. C, LV č. 82, k.ú. Virt
278081zastavaná plocha a nádvoriepar. r. C, LV č. 82, k.ú. Virt
2781263záhradapar. r. C, LV č. 82, k.ú. Virt
2782235záhradapar. r. C, LV č. 82, k.ú. Virt
27861235záhradapar. r. C, LV č. 82, k.ú. Virt
2333/3610018orná pôdapar. r. E, LV č. 82, k.ú. Virt
2350/75568vinicapar. r. E, LV č. 82, k.ú. Virt
2327/10725ostatná plochapar. r. C, LV č. 207, k.ú. Virt
2771/2254ostatná plochapar. r. C, LV č. 207, k.ú. Virt
2349/162514orná pôdapar. r. E, LV č. 484, k.ú. Radvaň nad Dunajom
2349/174535orná pôdapar. r. E, LV č. 484, k.ú. Radvaň nad Dunajom
2349/182241orná pôdapar. r. E, LV č. 484, k.ú. Radvaň nad Dunajom
2349/191460orná pôdapar. r. E, LV č. 484, k.ú. Radvaň nad Dunajom
2349/203032orná pôdapar. r. E, LV č. 484, k.ú. Radvaň nad Dunajom
2349/212974orná pôdapar. r. E, LV č. 484, k.ú. Radvaň nad Dunajom
2349/222259orná pôdapar. r. E, LV č. 484, k.ú. Radvaň nad Dunajom
2349/231514orná pôdapar. r. E, LV č. 484, k.ú. Radvaň nad Dunajom
2349/2510178orná pôdapar. r. E, LV č. 484, k.ú. Radvaň nad Dunajom
2165/44272ostatná plochapar. r. C, LV č. 2492, k.ú. Radvaň nad Dunajom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Rózsás Attila, r. Rózsás, nar. 09.08.1967; (Attila Rózsás - RA TRANSPORT, IČO: 11711116)č. 25, Virt1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:19.11.2020

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:65360.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:65360.00
Výška zábezpeky:32680.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK45 5600 0000 0071 3240 2003, VS 18519
Najnižšie podanie:65360.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK45 5600 0000 0071 3240 2003, VS 18519
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:v súlade s EP
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:po udelení príklepu

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
15.12.202010:00Obec Virt, 12:00 hod. Obec Radvaň nad Dunajom

Ďalšie informácie

Dražobnú zábezpeku je potrebné zložiť v hotovosti na adrese exekútorského úradu Ku Bratke 3, 934 05 Levice alebo v akejkoľvek pobočke Prima banky Slovensko, a. s., alebo šekom alebo prevodom peňažných prostriedkov na depozitný účet súdneho exekútora vedený v Prima banke Slovensko, a.s., č. účtu: IBAN SK45 5600 0000 0071 3240 2003, VS 18519, SWIFT: KOMASK2X, najneskôr v deň konania dražby do 09:45 hod. Zloženie zábezpeky musí záujemca preukázať súdnemu exekútorovi potvrdením o úhrade alebo potvrdením o vklade rovnako najneskôr 15 minút pred začiatkom dražby, t.j. do 09:45 hod. Neúspešnému dražiteľovi sa dražobná zábezpeka vráti rovnakým spôsobom, akým bola uhradená (v hotovosti, šekom alebo prevodom peňažných prostriedkov na účet) najneskôr do 7 dní odo dňa konania dražby. Dňa 15.12.2020 o 10:00 hod. v obci Virt a dňa 15.12.2020 o 12:00 hod. v obci Radvaň nad Dunajom, sa pre záujemcov uskutoční obhliadka nehnuteľností, ktoré sa budú dražiť a to na základe predchádzajúcej písomne žiadosti doručenej exekútorskému úradu najneskôr predchádzajúci pracovný deň pred termínom obhliadky nehnuteľností. 1. Vyzývam povinného, aby v určenom čase umožnil záujemcom vykonať obhliadku. 2. Vyzývam všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby upozorňujem, že inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. 3. Vyzývam veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže ich dlh prevziať. 4. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu vyzývam, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby a upozorňujem ich, že inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. 5. Osoby, ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. V zmysle ustanovenia § 153 ods. 1 Exekučného poriadku vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Podľa nasledujúceho odseku uvedeného ustanovenia inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať podľa ustanovenia § 153 ods. 1 Exekučného poriadku bez započítania na najvyššie podanie pri daných nehnuteľnostiach neboli zistené. Ak chce záujemca pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, musí ho preukázať súdnemu exekútorovi najneskôr pri zložení zábezpeky. Súdny exekútor ešte pred začatím dražby rozhodne, či je predkupné právo preukázané. Ak niekoľko dražiteľov urobí rovnaké podanie a ak sa neurobilo vyššie prípustné podanie, rozhodne exekútor žrebom o tom, komu sa má príklep udeliť. Ak však bol jedným z týchto dražiteľov spoluvlastník alebo ten, komu prospieva predkupné právo vecnej povahy, udelí sa príklep jemu. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Dražiteľ, ktorý zložil zábezpeku najneskôr 15 minút pred dražbou, sa zaregistruje a obdrží dražobné číslo, bez ktorého sa nemôže zúčastniť dražby. Registrácia na dražbu (zápis dražiteľov) sa uskutoční v deň konania dražby od 09:15 do 09:45 hod. Po uzavretí registrácie sa dražby nemôže zúčastniť ten záujemca, ktorý v určenej lehote nezložil zábezpeku, alebo nebol zaregistrovaný. Dražba sa koná dovtedy, kým dražitelia robia podania; dražitelia sú viazaní svojimi podaniami, kým exekútor neudelí príklep. Po udelení príklepu sa vydražiteľ môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti; o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stane sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschváli, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Vklad vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženým nehnuteľnostiam sa vykoná zápisom do katastra nehnuteľnosti po zaplatení najvyššieho podania na základe rozhodnutia súdu.